Privacyverklaring

Privacy Policy | Cookie Policy

Privacy Statement Blockment

Wij hechten bij Blockment veel waarde aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en andere betrokkenen. We willen daar dan ook veilig mee omgaan. Om goed met deze gegevens om te gaan verantwoorden wij ons aan de hand van de volgende principes:

 1. Doel en doelbinding: waarom verwerken we persoonsgegevens en wat doen we met de gegevens?
  Om u of uw organisatie passend en veilig te kunnen informeren, adviseren en laten deelnemen in de wereld van de blockchain technologie, hebben wij vanzelfsprekend persoonsgegevens van u nodig:
Categorie persoonsgegevens Doeleinde
Contact/identificatiegegevens: NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, identiteitsbewijs, Kamer van Koophandel nummer.

Adequate dienstverlening/communicatie.

Voldoen aan geldende wet- en regelgeving met betrekking tot identificatie (Wwft).

Financiële gegevens: Bankrekeningnummer, Vermogen op exchanges.

Beheer van adequate dienstverlening/ beheer investeringen.

Uitkeren van mogelijke winsten.

Bijzondere Persoonsgegevens: strafrechtelijke gegevens, politieke opvattingen/voorkeuren.

Voldoen aan geldende wet- en regelgeving met betrekking tot identificatie (Wwft).

Klantonderzoek (KYC ”Know Your Customer”-principe): doorlopen PEP-sanctielijsten.

Maatregelen treffen ter voorkoming van Witwassen en financiering van terrorisme.

Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving Voldoen aan wet- en regelgeving

 

 

 

Categorie persoonsgegevens Grondslag
Contact/identificatiegegevens: NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, identiteitsbewijs, Kamer van Koophandel nummer.

Gerechtvaardigd belang

Wettelijke verplichting

Financiële gegevens: Bankrekeningnummer, Vermogen op exchanges.

Gerechtvaardigd belang

Toestemming

Bijzondere Persoonsgegevens: strafrechtelijke gegevens, politieke opvattingen/voorkeuren.

Wettelijke Verplichting

Toestemming

Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving Wettelijke verplichting
 1. Grondslag: Mogen wij deze gegevens verwerken?
  Voor de verwerking van persoonsgegevens hanteren wij een rechtmatige grondslag zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze grondslag kan per verwerking verschillen maar valt in ieder geval binnen de hieronder beschreven grondslagen:- Gerechtvaardigd belang: Wanneer een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten en rekening is gehouden met de proportionaliteit en subsidiariteit. Bijvoorbeeld voor het realiseren van adequate dienstverlening maar ook het voeren van een administratie.- Wettelijke verplichting: De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Bijvoorbeeld: gegevens voor de uitvoering van de Belastingwet. Maar ook: Wet ter voorkoming witwassen- en financiering van terrorisme (Wwft)- Uitvoering van overeenkomst/contract: Maakt verwerking van persoonsgegevens mogelijk wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Het gaat dan uiteraard om een overeenkomst waarbij de betrokkene (de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn) partij is. Bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn om een product-dienstovereenkomst te realiseren bij Blockment.- Expliciete toestemming: Gegevens mogen verwerkt worden op basis van vrijelijk gegeven, ondubbelzinnige toestemming voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld een toestemmingsverklaring voor het gebruiken van beeldmateriaal.- Vitaal belang: Een vitaal belang is aan de orde wanneer een gegevensverwerking essentieel is voor iemands leven of gezondheid en die persoon niet om toestemming gevraagd kan worden. Bijvoorbeeld wanneer er acuut gevaar dreigt maar iemand bewusteloos is of niet in staat is om toestemming te geven.

  Hieronder een overzicht van verzamelde gegevens en bijbehorende grondslag:
 2. Dataminimalisatie: Verzamelen we niet te veel data?
  We verzamelen uitsluitend gegevens die nodig zijn om het hierboven gestelde doelen te bereiken. De bij ons aangeleverde informatie kan alleen worden ingezien en verwerkt door geautoriseerde personen die betrokken zijn bij het desbetreffende proces. Dit is nader uitgewerkt in ons informatiebeveiliging en privacy beleid.

Ook zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Als gegevens niet meer nodig blijken voor de uitvoering van de gestelde doeleinden, uitvoering van wettelijke verplichting of op een gegrond verzoek worden alle gegevens vernietigd.

 1. Transparantie en rechten: hebben we u voldoende geïnformeerd?
  Wij willen u er graag op wijzen wat uw rechten zijn in relatie tot persoonsgegevens. Hieronder de belangrijkste:

– Recht op inzage van uw gegevens (artikel 15 AVG).

– Recht op correctie/rectificatie van uw gegevens (artikel 16 AVG).

– Recht op overdraagbaarheid/portibiliteit van uw gegevens (artikel 20 AVG).

– Recht op vergetelheid/verwijdering van uw gegevens. (artikel 17 AVG).

– Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken (artikel 18 AVG).

– Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten (artikel 22 AVG).

– Het recht om bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking (artikel 21 AVG).

Wilt u een beroep doen op uw rechten? Neem dan contact op met de heer Luijt: info@blockment.nl

 1. Data integriteit: zijn de verzamelde gegevens up-to-date en juist?
  Wij zorgen er zo goed als mogelijk voor dat de door ons verzamelde gegevens up-to-date gehouden worden en geen fouten bevatten.
 2. Informatiebeveiliging: hoe beschermen we de gegevens?
  Wij treffen voor de bescherming van uw persoonsgegevens de juiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij Blockment:
 • Hebben we een informatiebeveiliging en privacy beleid.
 • Investeren we structureel in bewustwording en training.
 • Sluiten we met externe partijen en partners overeenkomsten met bindende afspraken over informatie beveiliging en privacy.
 • Beschikken we adequate netwerkbeveiliging;
 • Hebben we een samenwerking met een gespecialiseerd advocatenkantoor voor onafhankelijk juridisch advies. Deze samenwerking levert ons binnen afzienbare tijd advies op inzake complexe privacy kwesties.
 • Nemen we periodiek risicoanalyses af.

De maatregelen die wij treffen om de privacy en informatiebeveiliging te waarborgen staan nader omschreven in ons informatiebeveiliging en privacy beleid en dataregister.


Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) dat een lagere mate van bescherming biedt aan persoonsgegevens dan de wetgeving binnen de EER. Zo kan het zijn dat een leverancier van online dienstverlening (zoals een exchange) die wij gebruiken buiten de EER gevestigd is (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika) en het gebruik van die dienstverlening een doorgifte van persoonsgegevens naar de leverancier meebrengt.

Als zich zo’n situatie voordoet en persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat minder juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens, dan zullen we zorgen voor passende waarborgen om te bereiken dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de hier geldende privacy wetgeving.

Contact
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of heeft u een klacht in relatie tot de omgang met persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met Blockment. De contactpersoon is de heer Luijt te bereiken via: info@blockment.nl .

Als u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben afgewikkeld, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens door op deze link te klikken.

Wijzigingen
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 oktober 2018.
Indien wij deze verklaring in de toekomst aanpassen, dan zullen we de gewijzigde verklaring op onze website publiceren, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen zijn gemaakt. Als sprake is van wijzigingen die één of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, dan doen wij ons best om die betrokkenen hierover ook direct te informeren.